7. den je sobota

01.01.2022

Přátelé už Vám někdo řekl, že 7. den podle Bible je, byla a vždy bude jen sobota.

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ UKAZUJE NA SKUTEČNÝ 7. DEN = SOBOTU

Ex 20:8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10 ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. 11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.