Sobota 7. den v Bibli

01.01.2022

Gn 2:3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.

Ex 16:29 Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den ať nikdo nevychází."

 

Nu 6:9 Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého očišťování; oholí si ji v sedmý den.


Ex 20:10 ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.


J 5:10 Židovští představení tedy uzdraveného napomínali: "Je sobota, nesmíš nosit lehátko!"


Lv 23:3 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu.


J 5:9 A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota.


J 9:14 Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota.


Lv 16:31 Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit - to je věčné ustanovení.


Ex 16:25 Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete.


Mk 2:27 Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu.


Mk 16:1 Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše.


2kr 4:23 "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl jí. "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla mu.


 Mt 28:1 Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob.