Evoluce, nebo stvoření?

30.01.2022

Při mém přemýšlení o životě, mi Bůh jednou ukázal praktický příklad ze života.                                                          

Příměr života člověka s mobilním telefonem.

Co by se stalo, kdybych jednotlivé součástky mobilního telefonu položil na hromádku?                                              Stane se třeba pomocí velkého výbuchu ve vesmíru a postupným samovolným vývoje dokonalým funkčním telefonem?                                                                                                                                                                                Tomu by možná tak uvěřilo malé nevědomé dítě.                                                                                                                Proč si většina z nás, tak inteligentních lidí, něco takového myslíme o svém tělu, přírodě a životě vůbec?              Je to jen proto, že nám to říkají tzv. vědci, nebo jsme se o tom sami přesvědčili?

Koneckonců, protože 99.9 % z nás nejsme vědci, u vše lidí je to opět otázkou víry.                                                        Víra ve slovo.                                                                                                                                                                      Zásadní otázkou je čí slovo. Jedno totiž je slovem pravdy a druhé je slovem lži.                                                Skutečná pravda může být logicky jen jedna. Na každém z nás je rozmýšlet a rozeznat pravdu od lži.

Mobilnímu telefonu v základu určitě většina z nás rozumíme.                                                                                Logicky chápeme, že někdo nejprve musel porozumět procesům jak co v mikročipech a mnoho jiných součástek funguje. Podle toho navrhl a sestrojil různé vnitřní díly, aby zařízení mohlo fungovat.                                                V součtu této skupiny ho nazýváme hardware potřebný k fungování pro nespočet operací a procesů.                    Ten kdo mobil takto sestrojil, musel též vytvořit/vlastnit operační systém, který do něj musel nahrát.            Proto, aby zařízení mohl začít přemýšlet, pracovat, hýbat se.                                                                                    Jednoduše musel do zařízení/ hardwaru nainstalovat software.

Třetí zásadní složkou, kterou ke svému fungování telefon potřebuje, je zdroj energie/baterie. Tzv. šťávu.

Bez energie můžeme vlastnit krásný, elegantní, moderní, velice inteligentní, sofistikovaný, nadupaný mobil, ale bude nám úplně k ničemu. Ve výsledku se pak spokojíme s tím nejobyčejnější tlačítkovým.                                Jsme nadmíru spokojeni. Hlavně když funguje a můžeme volat.

Chápeme?

Není to podobné i s naším životem ?

Kde bychom mohli najít věrohodné informace o nás a našem životě?                                                                              Lidé dnešní doby většinově odmítli/zahodily Bibli - Boží slovo. Bibli jako slovo od Boha pro nás.                            Považují to za snůšku bájí a pohádek.                                                                                                                                Ale pojďme se pro zajímavost podívat, co je tam o nás a o Bohu psáno.

Hned na začátku v knize Genesis je popsán vznik/stvoření naší Země a člověka.

Konkrétně v Genesis 2.7 je psáno:        

Jehova Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípí vdechl dech života, a člověk se stal živou duší.                                                                                                                                                                                                          

Z čeho je člověk vytvořen, máme sděleno v Gen.3.19. Je zde odpověď, kterou můžeme na vlastní oči i reálně  vidět.          

V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť jsi z ní vzat.                                                  Prach jsi a v prach se navrátíš".

Je řečeno, že naše tělo se skládá z chem. prvků a sloučenin této země. Hlíny/prachu.                                            Tuto pravdu dnes můžeme i laboratorně potvrdit.

Zásadní otázka. Když nakupíte hlínu, stane se z ní za tisíce/miliony let člověk?

Není spíše logické, že někdo na základě znalostí prvků a vědění procesů jak to dohromady vše může fungovat vytvořil naše tělo/hmotu? (Hardware - komponenty i s procesorem - našim mozkem).                                            Do něj také vytvořil a nahrál operační systém, aby různé fyzické procesy života v těle mohly probíhat a fungovat?

Tento operační systém/software =naše schopnost myšlení, neboli naše srdce/centrum našeho přemýšlení, rozumu, naší vůle i emocí, je náš duch. Neboli naše duše.

To je každý z nás osobně a každý systém (naše duše) je Bohem stvořený originál/jedinečný.

Tento systém/ty i já jsme však živý, tvořivý, učící se, cítící, schopni lásky i nenávisti. Ne konkrétně definovaně naprogramovaný, jak bychom si mohli představit u robotů. Spíše bychom mohli použít příměr dnešní umělé inteligence, která je schopná se učit a rozvíjet své schopnosti.                                                                                    Zde jsme schopni vidět tělo i naší duši. Avšak jedno velice podstatné nám schází.

A to je energie, nebo-li zdroj života.

Dnes víme, že vše co nás obklopuje, je založeno na energii - elektrickém náboji. I naše tělo jej vytváří a sami pro sebe jsme jakousi elektrárnou. Celá naše země žije a funguje na základě magnetického pole apod.                    Tato energie je všude kolem nás. Ač to zkoumáme a různě vědecky si to vysvětlujeme/opodstatňujeme, ve skutečnosti přicházíme jen na to, jak některé věci fungují. Avšak k nalezení a vysvětlení podstaty bytí energie , její existence, nemůžeme proniknout.

Jak jsme četli, v Bibli máme psáno, že do našeho chřípí Bůh vdechl dech života a člověk se stal živou duší.      Tzn., že hardware spolu se systémem ožil, když do něj Bůh vdech svůj dech.                                                              Bůh vdechl/dal do něj energii. Duše člověka ožila a mohla fungovat.

Z toho můžeme logicky usoudit, že Bůh je ten zdroj života. Energie/zdroj všeho co žije a dýchá.                            Celý svět a život kolem nás (fyzický i duchovní) žije Jeho mocí, rozhodnutím a stará se o něj.                                  Má absolutní moc nade vším. Kdyby On řekl dost, může vše vypnout, jako když my vypneme počítač.                  Je vlastně administrátorem všeho.

Kdyby zaměřil pozornost na sebe a vzal svého ducha a svůj dech, všechno tvorstvo by společně naposled vydechlo a člověk se obrátí v prach. (Bible - Job.34.14)

Chápeme kdo co je život?

Bůh sám je život.

Bůh je Duch, ale i osobnost, který je zdrojem/energií všeho života jak v duchovních sférách/nebeského života, tak i zde našeho pozemského života.                                                                                                                              Podstatou života je tedy to, zda chceme být a jsme napojeni na Boha. Zda vlastníme Jeho život - Jeho Ducha. Zda chceme být s Bohem, milujeme Boha, toužíme/prahneme po Bohu, chválíme Boha, uctíváme a oslavujeme Boha.

Chceme-li mít věčný život, podle pravdy slova Bible musíme mít v sobě živého Boha/Božího Ducha.              Musíme mu patřit. Do té doby věčný život nevlastníme. 

Protože Bůh je láska, absolutně nechce abychom zemřeli, ale abychom s ním věčně žili.                                            Chtěli bychom my rodiče, aby naše děti zemřeli, kdybychom měli moc jim dát věčný život?                                  Proč by Bůh o nás chtěl/měl smýšlet jinak?

Možná někdo kdo čte, by chtěl vlastnit Božího Ducha, ale neví jak.                                                                              Pravdou je, že Ho mít můžeme.                                                                                                                                            My lidé však máme velký problém.                                                                                                                                          Problém, který není v našich silách vyřešit.

První člověk Adam se rozhodl odpojit od tohoto Boha/zdroje života tím, že neuposlechl.                                            Byl vystaven zkoušce a poslechl Satana namísto Boha.                                                                                                  Zlehčil Boží slovo, které mu řekl a zatoužil podobně jako satan "být jako Bůh".                                                  Poslechl ďáblovu nabídku/ lež a propadl prokletí smrti.  Nezůstal Bohu věrný/napojen na Boha.

Bůh Adama předem varoval, že se toto stane, pokud se rozhodne jíst ze zakázaného stromu.

Bůh to však z lásky ke svému stvoření/svým dětem takto nenechal a Ježíš se hned v tom okamžiku mezi nás a satana postavil a rozhodl se vzít naše prokletí smrti na sebe.                                                                                          Proto také Ježíš přišel na tuto zem vše uskutečnit/vybojovat a zachránit nás od odsouzení.                                Proto také Adam s Evou hned nemuseli zemřít, ale jejich pozemský život, i když jen na ometenou dobu, byl zachován a prodloužen.

To je ten fakt, že se dnes rodíme, žijeme cca. 70-100 let a zemřeme.

Jako křesťané tomuto říkáme čas Boží milosti.

Je to čas, ve kterém každý člověk má možnost nalézt Boha. Uvěřit Božímu slovu - uvěřit pravdě - uvěřit v Ježíše. Uvěřit v Jeho zástupnou oběť za mě, ve které šlo o poražení hříchu/pokušení a vytrhnutí nás z tohoto prokletí smrti.                                                                                                                                                                                            A v konečném výsledku šlo o vítězství Ježíše Krista nad Satanem a odhalení pravdy o Bohu a Satanu.                    O jeho lžích vůči Bohu, že Bůh není láska a opravdově nemiluje své stvoření.

V Ježíši je všem odhalena celá pravda. Ježíš náš stvořitel se za nás obětoval a ďábel zabil samotného Božího Syna. Kdyby to bylo možné, zabil by i samotného Boha - Otce, zdroje a původce veškerého života.                          Satan chtěl Boží slávu pro sebe a být Pánem svého života. Toto samé nabídl Adamovi v ráji a Adam to přijal.        Tím celé lidstvo/své děti odpojil od věčného života lásky a každý z nás osobně s tímto prokletím bojujeme až do dnešních dnů. Toužíme po věčném životě a opravdové lásce, která se tomuto světu nedostává. 

Těch našich 70 let je milost, ve které je naší zodpovědností hledat Boha a nalézt Ho.                                                  A tím být napojen na zdroj nekonečného života, který nás miluje.

Náš život zde na zemi je jako baterie v telefonu. Bůh nás nabil a postupně se vybíjíme.

"navrátí se prach na zem tak, jak dříve byl , a duch se navrátí k Bohu, který jej dal".                 (Bible-Kazatel 12.7)

Až baterie skončí ( Bohem vyměřený čas skončí), naše tělo se vypne.

Energie - Boží propůjčený dech se vrátí k Bohu a náš duch/duše usne, jako když vypneme počítač/mobil. Obrazně řečeno, naše duše je němá/nevědomá a uložena do "Božího skladu".

Vše co kdy v našem životě probíhalo je zaznamenáno a uloženo jako na disku.                                                        Celý život prožitý zde na zemi (naše láska, zloba, myšlenky, skutky,... prostě vše ) je uloženo a ze všeho co jsme udělali i neudělali jednou budeme, jak se říká, před Bohem skládat účty.

Kdykoliv by nás Bůh oživil (připojí do energie), můžeme zase fungovat. 

Háček je v tom, že my všichni jsme v onom prokletí hříchu a automaticky spadáme do kategorie trestu smrti.

Ať děláme cokoliv dobrého a záslužného, svými dobrými skutky se nikdy nemůžeme vykoupit.

Nikdo z nás není bez špíny hříchu.

Jsme v jádru srdce špatní a vychází z něj naše sobectví, pýcha, ješitnost, zloba aj. které v každém z nás více, či méně je. Proto nemáme šanci. To že z nás vychází zároveň kousek lásky a dobroty je jen Boží milost a pomoc, abychom se navzájem nezahubili.

Jediná naše šance je Ježíš Kristu, který za nás přišel zaplatit výkupné svou krví.

Naší věčnou smrt (tu druhou duchovní a věčnou ) vzal dobrovolně na sebe (zemřel On namísto mě) a já jsem z tohoto prokletí propuštěn na svobodu.                                                                                                                        Podmínkou je však znovu uvěřit Bohu/ Jeho slovu. Uvěřit v Ježíše a spolehnout se na Něj, že tak jak On říká a co On udělal, že jest pravda.                                                                                                                                                          A každý kdo uvěří, bude zahrnut do Ježíšova nového vzkříšeného života. On jej vzkřísí při svém druhém příchodu na naši Zemi. Až přijde pro svůj zachráněný lid a se soudem pro bezbožné, kteří odmítli Jeho nabídku záchrany.

Ježíš řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Kdokoli věří ve mně, i kdyby umřel, bude žít".

Už chápeme kdo je Bůh a kdo jsem já člověk?

Bůh je Duch. Myslící, cítící osobnost zdroj/energií veškerého života. Ne jen nějaký neosobní zdroj energie vesmíru.  On je život sám, láska udržující vše při běhu života. 

Bůh je od věčnosti a nikdy nemůže zemřít. Kdyby nebyl, absolutně nic by neexistovalo a nemohlo nic vzniknout.

A kdo je Ježíš Kristus?                                                                                                                                                            Ježíš Kristus je Boží syn, který je z Boha zrozen. Je jako On. Je vyjádřením podstaty Boha/Boží slávy.                        Je Pánem a králem všeho svého stvoření. Dědicem všeho. Otec mu dal vše do rukou jako dědictví a všechna rozhodnutí konají spolu pro dobro a potřeby svého stvoření. Všechno duchovní i fyzické bylo stvořeno skrze Ježíše. Náš fyzický svět je obrazem /vysvětlením jak v principech funguje duchovní svět.                                          Tak jako skrze ženu přichází na svět nový život, tak i skrze Krista vše vzniklo bylo vše stvořeno.

A tak jako muž je původcem života, tak i Bůh Otec je původcem veškerého života a hlavou Krista.

Zrozen znamená něco jiného než stvořen. Podobně jako naše děti jsou z nás zrozeny.                                            Nejsou učiněny vně - stvořeny z něčeho, ale vycházejí z nás a jsou plnohodnotným člověkem tak jako i my rodiče.

Tak jako Bůh Otec je Bohem i syn je Bohem. Syn je ve všem stejný jako Otec.

Všechno a všichni ostatní jsme stvořeni/stvořením s propůjčeným Božím životem.                                                      Bůh nám skrze Krista ze své lásky dává život a vše co potřebujeme.                                                                                Já jsem Boží stvoření kompletně závislí na Bohu.

Bůh vymyslel těla rostlin, těla zvířat a určil jejich úkol.                                                                                                      Vymyslel těla andělů i člověka a učinil je v bytí podobné sobě samému.                                                                    Dal jim mysl, cit i emoce jako má On sám a dal jim svobodu. Svobodu volby rozhodnutí.                                    Každý má svou svobodnou vůli. Bůh nikoho nenutí.

Tak jako andělé mohli zůstat věrni Bohu, či odmítnout a postavit se na stranu Satana/zla, tak i každý z nás lidí můžeme Boha milovat, či odmítnout.                                                                                                                                Musíme však také počítat s nesením logický nutných následků svých rozhodnutí.

Chceme-li mobilní telefon držet v nepřetržitém online režimu, musí být neustále připojen k trvalému zdroji a dobíjen. Stejně tak musíme i my být trvale připojeni do Ježíše Krista, aby Jeho Svatý Duch života/Jeho život mohl proudit do nás.                                                                                                                                                                        Nechceme-li být připojeni, logicky musíme jednou zahynout.

Jak už je výše zmíněno, náš pozemský život je jen jako nabitá baterie. Bohem nabitý život.                                        Je nabízenou šancí uvěřit v Ježíše -přijmout Jeho ducha a být tak trvale připojen k Bohu, zdroji života.

Kolik lidí opravdově hledá Boha?

Vědí vůbec tuto skutečnost?

Satan nás zaměstnává a klame různými způsoby. Jen abychom neprohlédli k pravdě a nebyli zachráněni.

Ježíš řekl: : "Já jsem ta cesta pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

                     " Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí"

Díky Bože, že jsi mi ukázal pravdu.

Ježíš je ta pravda !