Je Bůh Svatá Trojice, nebo není?

02.02.2022

Je nauka o Bohu, že Bůh je Trojice, Biblickou pravdou, kterou nás Bůh učí ve svém Svatém Slově?

Pojďme se podívat co na to Bible - Boží slovo skutečně říká a posuďte. Osobně jsem byl vyučován a věřil v učení, že Bůh je Trojice. Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý a zároveň ti tři jsou jedno/jedním Bohem ve třech osobách. Je to nepochopitelné/nevysvětlitelné a je to tajemstvím.                  Dá se tomu jen bez jakéhokoliv porozumění věřit. 

Bůh mi sundal šupiny z duchovních očí mé mysli a jen z Jeho milosti, jsem mohl pochopit, že toto učení je učení antikrista. Díky tomuto učení se ďáblovi povedlo zmást mysl mnohých, aby nedošli k pravému pochopení/poznání Boha Otce a Jeho skutečného Syna, našeho Pána a spasitele Ježíše Krista.                                A aby nepoznali kdo je Duch Svatý, tj. Duch Kristův a Otce, kterého každý člověk-křesťan potřebuje, aby mohl žít vítězný život nad hříchem.  Jako křesťan jsem osobně s tímto pochopením trojice měl opravdu problémy a velký zmatek ve své hlavě. Tak jako stále i nespočet dalších křesťanů.                                                            

Trojici nelze pochopit a vysvětlit. Bůh je podle tohoto učení tajemstvím a toto učení zabraňuje skutečnému poznání Boha - kdo je Bůh. Věřím, že Bůh stvořil logiku a sám je tedy velmi logický. Takže při použití selského rozumu je toto učení o Trojici - samotném Bohu velmi nelogické. Takže s Bohem to moc nejde dohromady.

Satanu se opravdu podařil mistrovský kousek, když toto učení zavlekl do církve. Dokázal ho dokonce jaksi vysvětlovat i Božím slovem a v konečném výsledku se mu daří vylučovat z církve každého, kdo toto učení nepřijímá jako Biblické a staví se proti němu. S označením jako odpadlík, heretik, nebo sektář.    

Kéž by z Boží milosti ještě mnohé Boží děti mohli prohlédnout k pravdě a byli zachráněni z tohoto bludu, který v životech víry mnohých lidí způsobuje tolik zmatku. Věřím, že mnozí ještě prohlédnou. 

Reformací (odkrývání Božích Biblických pravd) to začalo, ale ještě neskončilo. A neskončí až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Bůh pravdy svého Slova stále osvěcuje světlem.                                                                                Neprahne-li naše srdce po Bohu, Božích pravdách a životě v pravdě, ale spíše po poklidném církevním životě a životě v tradicích otců, nesmíme se pak divit, když zjistíme, že jsme nalezeni ve skupině oklamaných.

Drtivá většina křesťanů si ani neuvědomuje, jak závažné toto bludné učení o Trojici je.                              Je to anti-kristovské učení popírající Otce a Syna. Popírající Syna, který přichází v těle.                                Mnozí, věřím upřímní a oddaní věřící a Boží služebníci jsou za toto učení ochotní bojovat jako za Boží pravdu, netušíc, že tím vystavují svůj duchovní život velikému nebezpečí. Zvláště v této poslední době.  

Nevím, zda si uvědomujeme závažnost situace, ale kdo se navzdory vší Bohem zjevované pravdy rozhodne tvrdošíjně odmítat/vzdorovat a jít proti Jeho Slovu-odmítat žít v pravdě (uctívat Boha v Duchu a v pravdě), je v nebezpečí zatvrzení srdce, odpadnutí, a nakonec i ztráty milosti a spasení. A učení Trojice je závažnou otázkou, protože ničí podstatu poznání Boha.  

Toto učení ničí naši osobní víru v Ježíše a znehodnocuje moc Kristova Ducha v nás.                                            Způsobuje v nás zmatek a ničí skutečné poznání kdo je Bůh Otec, Syn a kdo je Duch Svatý.                                        Ve své podstatě ničí osobní vztah s Bohem.

Toto je opravdu závažná lež o Bohu, Synu a Duchu, kterou potřebujeme rozpoznat.                                         Čím blíže jsme druhému příchodu Ježíše Krista, tím více bude tuto pravdu Bůh zjevovat a objasňovat, aby se každý mohl rozhodnout čemu bude věřit - na čí straně stát.                                                                                          Na straně učení Slova Božího, či učení slova antikrista. 

Každý z nás je na konci časů, kde teď jistojistě stojíme, ve velikém nebezpečí.                                                   

Ďábel všechny své lži, po staletí budované jako Boží pravdy, spojí dohromady a použije pro svůj největší klam a svod lidí.                                                                                                                                                                                    Nebudeme-li znát pravdy Božího Slova a pevně se jich vírou držet, budeme svedeni.


Ďáblovy klamy - učení o Trojici a o Dni Páně jako neděli jsou Alfou a Omegou největšího klamu/svodu posledních dní této země.

Na těchto dvou Jeho nejzásadnějších lžích, po staletí budovaných základech jako Boží pravdy, postaví svůj triumfální podvod.                                                                        Kdyby to bylo možné svedl by i vyvolené.