Je Den Páně neděle nebo sobota?

05.02.2022

Mohli bychom opět o tomto tématu vést rozsáhlé diskuze. Avšak...                                                                                                      

Avšak pro srdce, které opravdově neprahne po životě v Božích pravdách (netouží uctívat Boha v Duchu a v Pravdě), bude přes všechny ty staleté nánosy tradic, výkladů a názorů velmi těžké uvidět a přijmout skutečnou pravdu Bible.

Boží slovo mluví jasně.                                                                                                                                                             V celém starém zákoně nenajdeme, že by Den Páně byl nějaký jiný den než Sobota.                                                Ani nikde nenajdeme, že by Ježíš nebo někdo z učedníků v písmu, řek, či naznačil, že by v novozákonní době měl být den Páně změněn ze soboty na neděli.                                                                                                                      Proč by apoštol Jan, který ve Zjevení říká: "V den Páně jsem se ocitl v Duchu... (Zjev.1.10) měl mít na mysli jako den Páně neděli, tak jak si to dnešní křesťané vykládají a ne sobotu?

V Žalmu 89. 35 Bůh říká, že svou smlouvu nikdy nezmění.                                                                                              Tzn. že slovo deseti přikázání na kamenných deskách nikdy nezruší a nepozbyde platnosti.

Proč si většina dnešních křesťanů myslí, že čtvrté přikázání (slovo o Sobotě) pro nás už není aktuální a sobotu si převedli na neděli?                                                                                                                                                                  Jsme tak troufalí, že si dovolíme slovo Boží zrušit nebo pozměnit?                                                                              Myslíme si, že Kristus přišel svůj Zákon zrušit, abychom ho už nemuseli akceptovat a žít?                                          Ježíš jasně říká, že Zákon zrušit nepřišel. Ani jedinou čárku ze Zákona.   (Matouš 5.17-19)

Drtivá většina křesťanů tvrdí, že když zachovávám Sobotu, stavím se pod Zákon a znevažuji/zlehčuji Kristovu oběť a milost.                                                                                                                                                                        Ano, chápu proč toto tvrdí. Měli by pravdu, kdybych si svými skutky zákona chtěl zasluhovat u Boha spasení. Místo na Krista spoléhat na Zákon a doplňovat něco ke svému spasení.                                                              Chápu jejich obavy. A je pravda, že můžeme být v nebezpečí skutkaření - zásluh zákona a ďábel by rád, abychom do tohoto zákonictví sklouzli.                                                                                                                                                    Avšak toto vůbec není podstata otázky soboty, či neděle. Takovýmito skutkaři různých Bohu libých zákonů/věcí můžeme být a jsou i mnozí lidé zachovávající neděli. Takovými skutky může být např. chození do kostela, pravidelné čtení si Bible, různorodé služby v církvi, charitativní dary aj. věci, jimiž se můžeme chtít Bohu zalíbit.  

Je naivní si myslet, že odmítnutím zákona/soboty jsem ochráněn od nebezpečí principu záslužných skutků zákona. Kdo nepochopí Kristovu oběť, skončí u různých formách zákona "záslužných skutků".

Osobně jsem poznal pravdu, že když budu odmítat sobotu a zachovávat neděli, tak ne že tím vyvyšuji a upřednostňuji Kristovu oběť/milost, ale ve skutečnosti ji snižuji a popírám.

Proč?

Protože jako křesťané jsem ve skutečnosti nepochopili o čem sobota vlastě je.                                                   Ano, všichni řekneme, v Kristu vcházíme do odpočinutí. Kristus je ono odpočinutí, které Sobota znázorňuje.  Tím, že Kristus přišel, odpočinutí je reálně uskutečněno a je v Něm naplněno. Už nemusíme zachovávat Sobotu, protože Kristus ji už naplnil - On je Sobotou, Sobota je v Něm.

To vysvětluje Pavel v listě Židům.                                                                                                                                              Ano, toto je jistě duchovní pravda, ale je to jen půlka pravdy.

Teď se vám pokusím poukázat na tu druhou půlku.                                                                                                            Jak se říká, každá mince má dvě strany.                                                                                                                                   O čem je ještě Sobota? Co vyjadřuje a co my lidé jejím zachováváním vyjadřujeme?

Bůh ve svém slově říká proč máme zachovávat Jeho Sobotu-den Páně. (není to den Židů)

 1. Na deskách přikázání máme napsáno, že máme pamatovat na to, že Bůh v šesti dnech stvořil tuto zem. Jinými slovy je to připomínka/svátek na stvořitele (na toho kdo stvořil naši zem i nás).

 2. Sobota ukazovala/ukazuje na Krista v kterém máme naše odpočinutí.

 3. V listě Židům 4.9 nám apoštol Pavel zanechává slovo: a tak Božímu lidu zůstává Sabbatizmos = svátek soboty.

  Proč to Pavel píše novozákonnímu lidu, můžeme pochopit z události, kterou těsně předtím vypráví o Izraeli a jeho vstupu do zaslíbené země. My jsem sice v Kristu už vstoupili do duchovního odpočinutí, ale fyzicky jsme ještě do zaslíbeného nebeského Kanánu ještě nevstoupili (do onoho fyzického odpočinutí). To se naplní/uskuteční až při druhém příchodu Krista, kdy nás vezme do svého království. Ještě nejsme u cíle a proto nám zde novozákonním věřícím stále ještě zůstává svátek Soboty. Tzn. že čtvrté přikázání není zrušeno, jak si mnozí vykládají.                                                                                                                    Není to sobota pod zákonem jako ta ze starého zákona, kdy se v sobotu nemohlo ani roztopit v kamnech apod.                                                                                                                                                              V Kristu jsme dnes svobodní, ne pod Zákonem/pod trestem zákona. Jsme vedeni Duchem.

  Avšak to ale neznamená, že budeme tuto svobodu zneužívat pro přestupování zákona. Natož abychom Boží přikázání úplně zrušili, či si ho upravili a sobotu přesunuli na jiný den.

  Bůh nic takového ve svém Slově neřekl ani nenaznačil. Naopak. V Jeho Slově můžeme Sobotu jasně vidět, od Edenu až do Nebeského království. (Genesis 2.2-3, Izaijáš.66.23)

  Uvědomuji si ještě jeden aspekt.                                                                                                                          Jako křesťané jsme zapomněli, čí je vlastně den soboty. Nikdy nebyl židů (tzv. jen pro židy) a ani náš  (jako že bychom se zachováváním soboty měli více zavděčovat Bohu apod.)                                            Tento den je den Boha, který oddělil a posvětil už v Edenu. Je to speciální den ve kterým nás každý týden zve k sobě na oslavu/ k oslavě. Bůh nás hostí duchovním pokrmem ve vzájemném společenství a odpočinku od fyzické práce všedního dne = sváteční den odpočinku k trávení času s ním.                      Obrazně vyjádřeno něco jako náš narozeninový den. Na tento den i my zveme svou rodinu a přátelé.    Chceme se s nimi radovat a hostit je.                                                                                                                      Je to radostné společenství oslavy a oddělený čas/den oslavence a jeho přátel.  


Shrnu tyto tři body.

Zachováváním Soboty-Dnu Páně vyjadřuji/ukazuji fyzickému i duchovnímu světu, kdo je mým stvořitelem a zároveň i spasitelem.      

Tzn. že vyznávám Pána nad Sobotou, Krista, který je mi vším.                                       Můj stvořitel i spasitel.                                                                                                                      Toto potvrzuje a o tom mluví celé Boží slovo od začátku až do konce.                                                

Co ve svém životě vyjadřuji nedělí?

Je neděle Dnem Páně?

Říká Boží Slovo něco takového, či vůbec něco o neděli?

Já jsem v Bibli, krom pár zmínek o scházení se věřících v prvním dnu týdne k lámání chleba na památku smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista, o neděli nic nenašel.

A neříkám, že bychom se nemohli sejít v neděli. Ježíš říká: Kde se dva neb tři sejdou ve jménu mém, tam jsem uprostřed nich.                                                                                                                                                                            Ale zrušit nedělí Pánovu Sobotu?

Všechno to ukazuje jen nato, že je to naše tradice, kterou jako Boží lid přestupujeme Boží přikázání/zákon.                                                                                                                                                                      A ještě jsme na to hrdí.

Jako křesťané děláme stejnou věc jako tehdejší Izraelci/farizeové, když jim Pán Ježíš říká:                                        "Proč přestupujete Boží příkaz kvůli své tradici?"         Matouš 15.3

Ptejme se, zda naše srdce prahne po životě v pravdě a poslušnosti Božího Slova.                                                        Zda touží po uctívání Boha v Duchu a v Pravdě.

V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání a jeho přikázaní nejsou těžká.                                                                                                                                            1. Janova 5.3

Proč ale celý křesťanský svět zachovává místo Soboty neděli ?                                                                                        K čemu to má sloužit/ jaký to má význam ?

Možná to budete považovat za šílenství/bláznovství, ale neděle bude mít význam jako znamení šelmy, který jasně všichni uvidí na samém konci dějin této země.

Můžete si myslet co chcete, ale už docela jasně můžeme vidět, jak se vše pomalu připravuje a stojíme těsně před tímto koncem.

Chápu, že mnoho opravdu upřímných křesťanů věří že Den Páně je neděle.                                                      Neuvědomují si, že přestupují Boží slovo. Jsme takto po staletí vyučováni, oklamáni/zaslepeni.                            Pán Ježíš naší zaslepenost/chabé poznání ve své milosti přikrývá svou krví.                                                                    Mnozí v Ježíše upřímně věří, milují ho, ale nedošli/neprohlédli k poznání lži a pravdy o Jeho dni.                        Avšak je-li nám tato pravda předkládána/ukazována a my ji osobně budeme odmítat a půjdeme proti ní, s čím myslíme, že budeme muset počítat, až se jednou postavíme před Pána Boha?    Matouš 7.21-23                            Dokdy bude Bůh trpělivý? Dokdy na nás bude čekat, než prohlédneme?

Toužíme skutečně Boha uctívat v Duchu a v pravdě?                                                                                                      Čím blíže budeme konci dějin, tím méně bude Bůh shovívavý a každý z nás se budeme muset rozhodnout, kterému slovu budeme důvěřovat.  Budeme opakovat to co Adam s Evou?                                                                   

Bůh říká: "vyjděte z ní lide můj" ( z Babylona, z církve nevěstky )  Zjevení 18. 2-5 


Neprosazuji zde Sobotu nad Krista, jak mnozí křesťané popírající sobotu argumentují apod.

Neshazujme však sobotu ze stolu, jako že by pro novozákonní křesťany už nebyla nikterak důležitá.  

Je minimálně stejně tak důležitá jako dalších devět Božích slov/přikázání.


Bůh říká: 

Neznesvětím svou smlouvu, nezměním, co vyšlo z mých rtů.          Žalm 89. 35


Každý z nás je na konci časů ve velikém nebezpečí. Jistojistě stojíme na konci dějin.

Ďábel všechny své lži, po staletí budované jako Boží pravdy, spojí dohromady a použije pro svůj největší klam a svod lidí. Nebudeme-li znát pravdy Božího Slova a pevně se jich vírou držet, budeme svedeni.

Ďáblovy klamy - učení o Trojici a o Dni Páně jako neděli jsou Alfou a Omegou největšího klamu/svodu posledních dní této země.

Na těchto dvou Jeho nejzásadnějších lžích, po staletí budovaných základech jako Boží pravdy, postaví svůj triumfální podvod.              Kdyby to bylo možné svedl by i vyvolené.
Pěti dílná série - Sedmý den - objevy ze ztracených stránek historie. ( další díly na HopeTV.cz )